Vedtægter for Humlum Bådelaug af 2007

Humlum bådelaugs Bestyrelse 2020/2021

Revideret d. 20/6-2020

 

Formand:  Per Mogensen

Kasser: Michael Nielsen


1. Bestyrelsesmedlem: Rikke Lützen-Laursen

2. Bestyrelsesmedlem: Torben Skov Christensen

3. Bestyrelsesmedlem: Jan Elmholt

1. Suppleant: Finn Jensen

2. Suppleant: Carsten (minigraver)

Revisor: Birgit Knudsen

Revisor suppleant: Jens Arne Mikkelsen

 

Vedtægter for Humlum Bådelaug

 

 

§1. Formål.

Klubben har til formål at samle alle bådejere, med interesse for tursejllads og fiskeri. Klubben skal varetage medlemmernes interesse i at have en velfungerende havn i Humlum, samt forhold der vedrører farvandende omkring Humlum.

 

§2. Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Humlumbådelaug. Klubbens hjemsted er Struer Kommune. Klubben tegnes af formanden, samt et af bestyrelses medlemmer.

 

§3. Medlemskab og optagelse.

Enhver Bådejer, der accepterer klubbens formalsparagraf ( § ) 1, kan optages som medlem, en stemme pr. bådplads. Derudover kan der optages passive medlemmer,( uden stemme ret).

Dog kan bestyrelsen, mellem generalforsamlingerne, nægte at optage en ansøger. Han/hun, kan i givet fald få ansøgningen behandlet på førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for voldelig optræden, ulovlige aktiviteter med videre. Medlemmet har ret til at få en sådan eksklusion prøvet ved den førstkommende generalforsamling.
Alle medlemmer skal have en ansvarsforsikring på deres både. Denne kan tegnes i klubben gennem Danmark Tursejler forening, som klubben er medlem af.

 

§4. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel og afholdes hvert år 3. lørdag i april. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Alle afgørelser med undtagelse af klubbens ophør ( se § 9 ) træffes ved almindeligt stemmeflertal. Kun personligt fremmøde ved generalforsamlingen, giver stemmeret.

 

§5. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25 procent af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse dagsorden.

 

§6. Bestyrelse og valg

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af en formand/kvinde en kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er klubbens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne med ansvar over for denne. På generalforsamlingen vælges på ulige årstal 3 bestyrelsesmedlemmer. På lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med 1 formand og en kasserer. Dog skal formanden have mindst 1 års anciennitet som bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter til bestyrelsen. Desuden vælges i hvert år en revisor samt en revisor suppleant. Det kan vælges et aktivitetsudvalg på 3 - 5 medlemmer, til at varetage klubbens forskellige udadvendte aktiviteter.

 

§7. Regnskabet

Kassereren fører klubbens regnskab. Kassereren er desuden ansvarlig for ajourføring af medlemskartoteket. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen. Revisoren har desuden adgang til at revidere regnskabet, når han/hun måtte ønske det i løbet af året.


§8. Kontingent.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og skal ved ændring, godkendes på generalforsamlingen. Der betales kontingent en gang årligt, inden generalforsamlingen. Hvis betaling ikke har fundet sted inden generalforsamlingen, bortfalder stemmeretten.


§9. Klubbens ophør.

Forslag om klubbens ophør skal vedtages med mindst 3/4 stemmeflertal på to generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst to ugers og højest to måneders mellemrum. I tilfælde af klubbens ophør går dennes evt. midler til velgørende formål, der fastsættes på den opløsende general forsamling.